Style / Language / Estonian

Status: This is an official style guideline.

Eesti keeles

Nimed

MusicBrainzi kontekstis on nimi inimestel, ansamblitel jt gruppidel, plaadifirmadel jt ettevõtetel.

 1. Nimes algab reeglina iga sõna suure tähega: Alumiinium, Sinu Sädelev Sõber, Hukkunud Hinged, Röövel Ööbik, Minu Isa Oli Ausus Ise, Sõpruse Puiestee (ansambel, mitte tegelik puiestee)
 2. Nime sees olev lühike sidesõna (nt ja, või, aga) algab väikse tähega: Tartu Popi ja Roki Instituut, Hoia ja Keela
 3. Nimele järgnev liiginimetus (koor, orkester jne) algab väikse tähega: Eesti Raadio koor

Pealkirjad

MusicBrainzi kontekstis on pealkiri väljalasetel (albumitel, kogumikel, singlitel, …), salvestistel, lugudel ja teostel, pealkiri võib olla ka remiksidel ja teistel versioonidel.

 1. Pealkirjas algab reeglina ainult esimene sõna suure tähega: „Ilus maa
 2. Mitmest lausest koosnevas pealkirjas algab iga lause suure tähega.
 3. Kaksikpealkirja teine pool algab suure tähega, neid eraldav ehk väiksega: „Lumi peale ehk Suurest suvest segamini
 4. Sulgudes olev alternatiivpealkiri algab suure tähega: „Kiitus (Pojad on mul õige naksid)
 5. Kui pealkirja alguses on mõttepunktid (ehk kolm punkti), siis jätkub see väikse algustähega ja ilma tühikuta mõttepunktide järel: „*** (…nad läksid öös)
  • Pealkirja keskel olevate mõttepunktide puhul käib tühik ainult nende järele. Kui mõttepunktid ei tähista mitte fraasi lõppu, vaid pausi, algab järgnev sõna väikse tähega, muul juhul suurega: „Lähen... ehk leian sealt armastust”, „Need ei vaata tagasi... Osa 1
  • Pealkirja lõpus olevate mõttepunktide ette ega järele tühikut ei käi.
 6. Iga koha- vm pärisnimi pealkirja sees kirjutatakse läbiva suurtähega (v.a nende liigisõna): „Kevad ja Jaapani meri”, „Viimane (altkulmu) pilk (Tallinnale)
 7. Kõik ülejäänud sõnad pealkirjas algavad väikse tähega.

Üldised põhimõtted

Teksti sees pannakse pealkirjad jutumärkide vahele, nimed mitte (v.a hüüdnimi ees- ja perenime vahel, kuigi hüüdnime selline paigutus pole ametlikult soovitatav).

 1. Pealkirjavälja algusesse ja lõppu jutumärgid ei käi, välja arvatud juhul, kui need on osa pealkirjast (nt kui üks pealkiri viitab teisele): „„Kalevala” seitsmeteistkümnes runo
 2. Üldjuhul ei käi jutumärgid ka loo pealkirja järel sulgudes oleva remiksi või teise versiooni pealkirja ümber: „Väike tüdruk (Spionaatika remiks)”, „Must jänes (remix)” (ilma pealkirjata remiks)
 3. Jutumärkide eelistatud kuju on „…” (n-ö 99 all, 99 üleval — vastavalt EKI soovitusele).
 4. Kui nimes või pealkirjas on vaja kasutada ülakoma (nt mõne tähe väljajätu näitamiseks või võõrnime käänamiseks), siis selle korrektne kuju on ’ (n-ö 9 üleval; mitte ´ ega `): „Mull’ lapsepõlves rääkis
  • Kaksisülakomade ehk nn ühekordsete jutumärkide eelistatud kuju on ‘…’ (n-ö 6 üleval, 9 üleval).
 5. Järjekindel artisti tahe õigustab teistsugust kirjapilti: ansambel Väljasõit rohelisse (mitte Väljasõit Rohelisse), laul „Kylm sonett” (mitte „Külm sonett”)

In English

Names

In MusicBrainz context, persons, bands and other groups, labels and other companies have a name.

 1. Names should be written in Title Case: Alumiinium, Sinu Sädelev Sõber, Hukkunud Hinged, Röövel Ööbik, Minu Isa Oli Ausus Ise, Sõpruse Puiestee (band, not an actual alley (puiestee))
 2. Short conjunctions (e.g. ja ‘and’, või ‘or’, aga ‘but’) in names should be lowercased: Tartu Popi ja Roki Instituut, Hoia ja Keela
 3. Common nouns (koor ‘choir’, orkester ‘orchestra’, etc.) after names should be lowercased: Eesti Raadio koor

Titles

In MusicBrainz context, releases (albums, compilations, singles, …), recordings, tracks and works have a title, and remixes and other versions may have a title.

 1. Titles should generally have only the first word capitalized (i.e. titles should not be Title Cased): „Ilus maa
 2. If a title consists of multiple sentences, then each begins with a capital letter.
 3. The first word of the second part in a double title should also be capitalized, the word ehk ‘or’ that separates them shouldn’t be: „Lumi peale ehk Suurest suvest segamini
 4. The first word of an alternative title in parentheses should be capitalized: „Kiitus (Pojad on mul õige naksid)
 5. If a title begins with ellipsis (…), then the first word should be lowercased and not separated by a space: „*** (…nad läksid öös)
  • If ellipsis is in the middle of a title, then a space should be after it. If the ellipsis denotes a pause, and not end of the phrase, then the following word should be lowercased; otherwise it should be capitalized: „Lähen... ehk leian sealt armastust”, „Need ei vaata tagasi... Osa 1
  • Ellipsis at the end of a title should be unspaced.
 6. Any placename or other proper noun should be written in Title Case (except their trailing generic terms, if any: järv ‘lake’, meri ‘sea’, tänav ‘street’, maantee/mnt ‘road’, etc.): „Kevad ja Jaapani meri”, „Viimane (altkulmu) pilk (Tallinnale)
 7. Everything else in a title should be lowercased.

General principles

In text, titles should be written between quotation marks, names shouldn’t (except for nicknames used as a middle name, although such placement is not officially recommended for Estonian).

 1. Quotes mustn’t be entered in the beginning and end of title fields, unless they are part of the title (e.g. there’s another title in the title): „„Kalevala” seitsmeteistkümnes runo
 2. Titles of remixes or other versions (in parentheses after the main title) usually shouldn’t be quoted, either: „Väike tüdruk (Spionaatika remiks)”, „Must jänes (remix)” (untitled remix)
 3. Preferred quote mark glyphs are „…”.
 4. If a name or a title requires an apostrophe (e.g. to show omitted letter(s) or for declination of a foreign name), then its correct glyph is ’ (not ´ or `): „Mull’ lapsepõlves rääkis
  • The preferred glyphs for single quotes are ‘…’.
 5. Consistent artist intent justifies different spelling (e.g. unusual upper- or lowercasing, or w, x, y instead of v, ks, ü)): a band named Väljasõit rohelisse (not Väljasõit Rohelisse), a song titled „Kylm sonett” (not „Külm sonett”)

Lisalugemist / Further Reading


Style
Overview
Title Style
Entities
Relationships
Classical
Special Cases/Misc.
Languages