Style / Language / Catalan

Status: This is an official style guideline.

En Català

Resum de normes per al MusicBrainz

Hem d'evitar utilitzar les normes angleses en els títols en català, evitant utilitzar les eines que la web ens ofereix per a "capitalizar" automàticament el que escrivim. El català té unes normes clares en quant a l'ús de les majúscules i procurarem seguir-les. Trobarem casos en que els títols originals al disc utilitzem de forma abusiva les majúscules al principi de cada paraula, seguint la tendència de l'anglès, però procurarem escriure'ls com cal. Sempre ens podem trobar casos excepcionals on l'artista ha decidit posar una majúscula on no toca per a donar més importància, potser, a una part del títol, i procurarem respectar aquests casos, malgrat sigui difícil, de vegades, saber si una cosa és així per voluntat de l'artista o per caprici del maquetador o l'editor del disc. En aquests casos intentarem trobar referències al títol per veure si aquesta majúscula apareix sempre o no (malfieu-vos de les webs, fins i tot de les oficials del grup o de la discogràfica, us trobareu incorreccions massa sovint).

Per norma general escriurem en minúscules, excepte:

 • La lletra inicial a principi de text, després de punt, admiració, interrogació o punts suspensius i l'inici després de parèntesis.
 • Els noms propis (de persona, lloc, sobrenoms, llinatges...), no utilitzarem les majúscules en els articles i preposicions que els acompanyin: "Records d'Irlanda", "Suïcidi al Greenwich Village", "En Pere Gallerí", "Els Àustries", "Martí l'Humà", "El Timbaler del Bruc", "L'alcalde de Banyoles", "Els comtes de Barcelona", "El president de la Generalitat"...
 • El mot Sant (i Santa, Sants, Santes) quan forma part del nom d'una festivitat, d'un carrer, d'un edifici singular o d'un topònim: "Demà és Sant Antoni", "la festa de Sant Medir"... Un exemple de no posar-lo en majúscula seria: "Goigs a sant Hilari" (vegeu que aquí ens referim al sant en si mateix).
 • En tractaments no catalans SI utilitzarem majúscules: "Don Pedro Martín", "Sir Lawrence Olivier"...
 • Els noms propis d'astres (Terra, Sol, Lluna...) s'escriuen en majúscula, però només quan ens referim a ells directament, escriurem "Salvem la Terra" o "Digue-li a la Lluna", però en canvi "Nit de lluna plena" o "Quin sol que fa!".
 • Els noms de llocs no catalans es mantenen en la seva forma original, amb l'article en majúscula: Los Angeles, La Rioja, Le Havre...
 • Les dates, mesos, estacions de l'any o períodes concrets només quan tenen entitat pròpia: Onze de Setembre, Primer de Maig, Nadal, Setmana Santa, Sant Joan, Primera Guerra Mundial (però: estiu, hivern, setembre, quatre de febrer, dijous).

In English

Summary of Rules for MusicBrainz

We need to avoid using English norms for titles in Catalan, thus avoiding the use of the tools that the website offers us for automatic capitalization of what we write. Catalan has clear norms about using capitals and here we shall explain them. We find cases in which original titles on the disc abuse capitals and put them in the beginning of every word, following English usage, but we need to make sure that we right them properly. We can always find exceptional cases where the artist decided to put a capital letter where it does not fit to give importance to a part of a title, and we need to respect these cases, even though it will be difficult, at times, to know what has been done at the artist's will, a designer's whim, or the editor of the disc. In these cases we intend to find references in the title to see whether this capital letter appears always or not. Don't trust websites, even official websites of the group or discographies, you will very often find mistakes.

Normally we write in small letters, except these cases:

 • The first letter in the beginning of the text, after a full stop, exclamation mark, question mark, ellipsis and in the beginning of the phrase in parentheses
 • Proper names (of a person, a place, nicknames, family names...). We don't use capital letters in articles and prepositions that accompany them: Records d'Irlanda", "Suïcidi al Greenwich Village", "En Pere Gallerí", "Els Àustries", "Martí l'Humà", "El Timbaler del Bruc", "L'alcalde de Banyoles", "Els comtes de Barcelona", "El president de la Generalitat"...
 • The word Sant (and Santa, Sants, Santes), when it forms a part of a name of a holiday, a street, a building or a place: "Demà és Sant Antoni", "la festa de Sant Medir"... An example of not capitalizing it would be: "Goigs a sant Hilari" (note that here we refer to the saint himself)
 • In non-Catalan titles we do use capitals: "Don Pedro Martín", "Sir Lawrence Olivier"...
 • Proper names of stars (Terra, Sol, Lluna...) are written with a capital letter, but only when they refer to them directly. We write "Salvem la Terra" and "Digue-li a la Lluna", but "Nit de lluna plena" and "Quin sol que fa!".
 • Non-Catalan placenames retain their original form, with a capital article: Los Angeles, La Rioja, Le Havre...
 • Dates, months, seasons or concrete periods only when they have a special meaning: Onze de Setembre, Primer de Maig, Nadal, Setmana Santa, Sant Joan, Primera Guerra Mundial (but: estiu, hivern, setembre, quatre de febrer, dijous).

You may find useful this set of usual Catalan characters to copy & paste in your edits:

 • lower-case letters: àèò éíóú ïü l·l ç
 • upper-case letters: ÀÈÒ ÉÍÓÚ ÏÜ L·L Ç

References


Style
Overview
Title Style
Entities
Relationships
Classical
Special Cases/Misc.
Languages