Style / Classical / Language / Estonian

Status: This is an official style guideline.

See juhis kehtib eestikeelsete pealkirjade või pealkirjaosade kohta. Ära eelda, et siin öeldu kehtib ka teiste keelte kohta.
This is the guideline for titles or parts of titles in Estonian. Do not assume that anything expressed here is valid for other languages.


Eesti keeles

Kataloog & number

Kataloogi ette käib koma ja tühik.
Opus ja number kirjuta alati väiketähelise lühendiga: op. ja nr. Numbri ette käib tühik.
Mõne spetsiifilise kataloogi puhul (nt Köchel) peaks järgima nende tavalist suurtähestust.

Näited

op. 4
op. 27 nr. 3
Sümfoonia nr. 2, op. 48
Keelpillikvartett D-duur, op. 11

Helistikud

Helistiku näitamiseks on kaks süsteemi, „-duur/-moll” ja „-mažoor/-minoor” (vt tabelit all). Nii „duur” & „moll” kui „mažoor” & „minoor” ise kirjutatakse alati väiketähtedega, aga mažoorne helistik algab suure tähega (minoorne väiksega). Kui väljalaskel on läbivalt kasutatud üht või teist süsteemi, tuleks sedasama kasutada ka MusicBrainzis. Üldistes teoste pealkirjades on eelistatud „duur” ja „moll”.

Näited

Ces-duur
Kontsert c-moll
Sümfooniline scherzo La-mažoor
Sümfoonia nr. 4 re-minoor

Suurtähestus ja jutumärgid

Eestikeelsed pealkirjad peaks järgima MusicBrainzi eesti keele algustähereegleid.

Võimalusel kasuta pealkirjades tüpograafiliselt korrektseid jutumärke („Nii” või „Naa“ vastavalt väljalaskele, vt [1]).

Näited

Jaanilaulud: IV. Miks Jaani oodatakse
Süit balletist „Kalevipoeg“: VI. Rahvatants
„Ma vaatan üles mäele“ tsüklist „Thule eleegiad“
„Kalevala” seitsmeteistkümnes runo


In English

Catalogue & number

Catalogues should always be preceded by comma and space.
Opus and number should always be lower-cased and abbreviated: op. and nr. There should be a space before the number.
Specific catalogues (eg. Köchel) should follow their usual capitalization.

Examples

op. 4
op. 27 nr. 3
Sümfoonia nr. 2, op. 48
Keelpillikvartett D-duur, op. 11

Keys

There are two main styles to indicate keys in Estonian, “-duur/-moll” and “-mažoor/-minoor” (see full table below). Both “duur” & “moll” and “mažoor” & “minoor” are always lower-cased, while the key itself should start with uppercase if it’s major and with lowercase if it’s minor. When one of the two styles is used in a release, the same should be used in MusicBrainz. For generic work titles “duur” and “moll” are preferred.

Examples

Ces-duur
Kontsert c-moll
Sümfooniline scherzo La-mažoor
Sümfoonia nr. 4 re-minoor

Capitalization and quotation marks

Estonian titles in general should follow MusicBrainz’s standard capitalization for Estonian.

If possible, use typographically correct Estonian quotes („” or „“ depending on release, see [2]) in Estonian titles.

Examples

Jaanilaulud: IV. Miks Jaani oodatakse
Süit balletist „Kalevipoeg“: VI. Rahvatants
„Ma vaatan üles mäele“ tsüklist „Thule eleegiad“
„Kalevala” seitsmeteistkümnes runo


Helistikutabel / Key table

C-duur / Do-mažoorC majorc-moll / do-minoorC minor
cis-moll / do-diees-minoorC-sharp minor
Des-duur / Re-bemoll-mažoorD-flat major
D-duur / Re-mažoorD majord-moll / re-minoorD minor
dis-moll / re-diees-minoorD-sharp minor
Es-duur / Mi-bemoll-mažoorE-flat majores-moll / mi-bemoll-minoorE-flat minor
E-duur / Mi-mažoorE majore-moll / mi-minoorE minor
F-duur / Fa-mažoorF majorf-moll / fa-minoorF minor
Fis-duur / Fa-diees-mažoorF-sharp majorfis-moll / fa-diees-minoorF-sharp minor
Ges-duur / Sol-bemoll-mažoorG-flat major
G-duur / Sol-mažoorG majorg-moll / sol-minoorG minor
gis-moll / sol-diees-minoorG-sharp minor
As-duur / La-bemoll-mažoorA-flat major
A-duur / La-mažoorA majora-moll / la-minoorA minor
B-duur / Si-bemoll-mažoorB-flat majorb-moll / si-bemoll-minoorB-flat minor
H-duur / Si-mažoorB majorh-moll / si-minoorB minor


Style
Overview
Title Style
Entities
Relationships
Classical
Special Cases/Misc.
Languages