Giacomo Prestia

~ Person

Works

Work Writers Artists ISWC Type Lyrics Languages Attributes Rating
Otello: Atto IV, Scena IV. "Niun mi tema" (Otello, Cassio, Lodovico, Montano)
  • ita