Relationships

arranger: Max Reger
composer: Johann Sebastian Bach (German Baroque period composer & musician)
arrangement of: Chromatische Fantasie und Fuge d-Moll, BWV 903
parts: 1. Chromatische Fantasie und Fuge d-Moll, BWV 903: I. Fantasie (for organ, Reger)
2. Chromatische Fantasie und Fuge d-Moll, BWV 903: II. Fuge (for organ, Reger)