Annotation

CAPRICE records
CD - CAP 21479

Caprice Records,
(p) & © Stockholm, Sweden 1995


1. Cao nguyên bac la
Ê-dê (Matrak village)
solo (ki pah): I Son Nie

2. Dinh tăktàr
Ê-dê (Buôn K´xia village)
ensemble (chinh k´naar)

3. Mo-Đánh thức vật thiêng
Mương (Bi group)
solo (vocal): Bùi Văn Day

4. Ru con
Hmông (Trắng group)
solo (trăng lu): Lương Hùng Việt

5. Tiếng thỏ
Hmông (Đen group)
solo (tràm plè): Giang Xeo Gà

6. Ba Bể pe tiên
Nùng (Dân tộc village - Tày)
ensemble: Tốp ca Đàn Tính
soloist: Dương Liêu

7. Ciriria
Ê-dê (Buôn K´xia village)
ensemble (chinh k´naar)

8. Muyn Kuit
Ê-dê (Buôn K´xia village)
duo (dinh puot): Ama Kim, (vocal): Ama De

9. Thương cô
Mương (Bi group)
instrumental duo: (koke): Bùi Tiến, (ôi flute): Bùi Chi

10. Gọi bạn
Hmông (Đen group)
soloist (khen la´): Ma Thi Mao

11. Nủi rừng
Hmông (Trắng group)
solo (trăng jâu / pang gu lu gu Hmông): Lương Hùng Việt

12. Trách bạn
Mương (Bi group)
solo (vocal): Uoy Tu

13. Giai diệu
Ê-dê (Matrak village)
solo (dinh tăktàr): I Son Nie

14. Nio vit h´gum
Ê-dê (Buôn K´xia village)
ensemble (chinh k´naar)

15. Thương Dang
Mương (Vàng group)
solo (vocal): Quach Thi Danh, ack.(koke): Bùi Văn Tiên

16. Hồi xuân
Hmông (Đen group)
solo (tràm plè): Giang Xeo Gà

17. Ru con trên nương
Hmông (Đen group)
duo (vocal): Thao Thị Xung, ack.(tràm plè): Giang Xeo Gà

18. Loóng ba
Mương (Trắng group)
ensemble: Cống Sàc Buà, solo (vocal): Bùi Chi

19. Gọi ngươi yêu dậy sớm giẩ gạo
Ê-dê (Buôn K´xia village)
solo (ding nam): Ama Kim

20. Kong taa´r
Ê-dê (Buôn K´xia village)
ensemble (cing k´ram)

21. Khúc tẩu trình ban đâù
Mương (Vàng group)
solo (vocal): Bùi Thi He´m

22. Tỏ tinh (Luon tron)
Hmông (Đen group)
solo (khèn meo): Thao A Xung

23. Sáng rồi, thúc dậy mau!
Hmông (Đen group)
duo (vocal): Ma thị Mao, acc.(tràm plè): Giang Xeo Ga

24. Kong taa'r
Ê-dê (Buôn K´xia village)
ensemble (chinh k´naar)

25. Hẹn hò dôi ta
Hmông (Đen group)
solo (vocal): Ma Thu Mao

26. Đêm trắng Bẩn Mèo
Hmông (Trắng group)
solo (sáo meò): Lương Hùng Việt

27. Giẩ bạn
Nùng (Giang village)
duo (vocal): Dương Liêu, Hoang Kim Tuệ

28. Giàng ơi! (Tròi ơi!)
Ê-dê (Buôn Ma Thuôt)
duo (ki pah): I Son Nie, (ki pah): Nguyễn Trương

29. Plièr
Ê-dê (Buôn K´xia village)
ensemble (chinh k´naar)

Annotation last modified on 2006-04-10 01:26 UTC.

Tracklist

CD 1
# Title Artist Rating Length
1 Cao nguyên bac la
I Son Nie 2:09
2 Dinh tăktàr
chinh k´naar 2:03
3 Mo-Đánh thức vật thiêng
Bùi Văn Day 3:11
4 Ru con
Lương Hùng Việt 1:54
5 Tiếng thỏ
Giang Xeo Gà 0:55
6 Ba Bể pe tiên (feat. Dương Liêu)
Tốp ca Đàn Tính 3:58
7 Ciriria
chinh k´naar 3:24
8 Muyn Kuit (feat. vocal: Ama De)
Ama Kim 1:56
9 Thương cô (feat. Bùi Chi)
Bùi Văn Tiên 2:12
10 Gọi bạn
Ma thị Mao 0:29
11 Nủi rừng
Lương Hùng Việt 2:06
12 Trách bạn
Uoy Tu 1:46
13 Giai diệu
I Son Nie 3:22
14 Nio vit h´gum
chinh k´naar 2:21
15 Thương Dang (feat. Bùi Văn Tiên)
Quach Thi Danh 4:12
16 Hồi xuân
Giang Xeo Gà 1:14
17 Ru con trên nương (feat. Giang Xeo Gà)
Thao Thị Xung 1:08
18 Loóng ba (feat. Bùi Chi)
Cống Sàc Buà 3:40
19 Gọi ngươi yêu dậy sớm giẩ gạo
Ama Kim 1:57
20 Kong taa´r
cing k´ram 2:29
21 Khúc tẩu trình ban đâù
Bùi Thi He´m 3:45
22 Tỏ tinh (Luon tron)
Thao A Xung 3:06
23 Sáng rồi, thúc dậy mau! (feat. Giang Xeo Gà)
Ma thị Mao 1:26
24 Kong taa'r
chinh k´naar 2:26
25 Hẹn hò dôi ta
Ma thị Mao 1:00
26 Đêm trắng Bẩn Mèo
Lương Hùng Việt 2:33
27 Giẩ bạn (feat. Hoang Kim Tuệ)
Dương Liêu 2:09
28 Giàng ơi! (Tròi ơi!) (feat. Nguyễn Trương)
I Son Nie 2:54
29 Plièr
chinh k´naar 1:50

Credits

CD 1

cò ke:
Bùi Văn Tiên (tracks 9, 15)
sáo meò:
đing năm:
Ama Kim (track 19)
ding tac ta:
I Son Nie (track 13)
tràm plè:
Giang Xeo Gà (tracks 5, 16)
saó ôi flute:
Bùi Chi (track 9)
pang gu ly hu hmông and trắng jâu:
kèn lá:
Ma thị Mao (track 10)
ki pah:
I Son Nie (tracks 1, 28)
Nguyễn Trương (track 28)
khèn Mèo:
Thao A Xung (track 22)
đing buốt:
Ama Kim (track 8)
trắng lu:
additional tràm plè:
Giang Xeo Gà (tracks 17, 23)
performer:
Cống Sàc Buà (track 18)
Dương Liêu (track 6)
vocals:
Bùi Chi (track 18)
Quach Thi Danh (track 15)
Bùi Văn Day (track 3)
Ama De (track 8)
Bùi Thi He´m (track 21)
Dương Liêu (track 27)
Ma thị Mao (tracks 23, 25)
Uoy Tu (track 12)
Hoang Kim Tuệ (track 27)
Thao Thị Xung (track 17)

Release

graphic design: Ingi Kirsebom
mixer: Sten Sandahl
photography: Torbjörn Samuelsson (engineer)
producer: Sten Sandahl
recording engineer: Torbjörn Samuelsson (engineer)
ASIN: UK: B000000UIQ [info]
purchase for mail-order: http://www.megastore.se/template/next,Product.vm?itemid=421183 [info]

Release Group

part of: Music from Vietnam (number: 3)